Sebastian Lewandowski, Adrian Stolarski

Walny zjazd i wybory nowego prezesa towarzystwa

Protokół z przebiegu Walnego Zebrania Członków Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Członkowie Warszawskiego Oddziału PTMA stawili się o godzinie 18:00, 14 marca 2022 roku w sali wykładowej Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że obecnych jest 37 osób spośród 80-ciu uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków. Ponieważ nie było większości, zatem oficjalne rozpoczęcie Walnego Zebrania odbyło się w drugim terminie, czyli od godziny 18:15, zgodnie z przyjętym porządkiem Obrad.
1. W głosowaniu wybrano przewodniczącego oraz protokolantów Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału PTMA (zwanego dalej Oddziałem). Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie Janusza Wilanda, natomiast protokolantami zostali Sebastian Lewandowski oraz Adrian Stolarski.
2. Przewodniczący zebrania odczytał sprawozdanie z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału PTMA za 2014-2018 rok.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji 2018-2022 rok.
4. Tomasz Krzyt odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w minionej kadencji i wysunął wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
5. Przeprowadzono dyskusję na temat odczytanych sprawozdań.
6. Wybrano Komisję Skrutacyjną, w której skład weszli: Sylwia Olejniczak (przewodniczący), Edyta Pilska, Patrycja Chuchla (członkowie).
7. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Warszawskiego Oddziału PTMA.
8. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału. Za: 36 głosów, Przeciw: 0, Wstrzymał się: 1. Walne Zebranie zdecydowało o zatwierdzeniu absolutorium dla Zarządu Warszawskiego Oddziału PTMA.
9. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania na Prezesa Oddziału, członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTMA. Tajne głosowanie zostało podzielone na dwie sekcje: osoby fizycznie obecne podczas zebrania oraz członków połączonych poprzez platformę Zoom. Dla osób głosujących w sieci utworzono anonimowe formularze głosowania w platformie Google.
10. Zgłoszono dwóch kandydatów na Prezesa Oddziału: Tomasza Zwolińskiego oraz Roberta Szaja.
11. Odbyła się dyskusja na temat w/w kandydatów, w której głos zabrali (kolejność według wypowiedzi): Janusz Wiland, Tomasz Zwoliński, Maciej Pawłowski, Edyta Pilska, Patrycja Chuchla, Jerzy Krug, Janusz Owczarczyk, Dariusz Krzempka, Jerzy Bohusz, Stanisław Glegoła, Mirosław Woźny, Robert Nowakowski, Lucjan Newelski, Maja Małaszek.
12. Przeprowadzono tajne głosowanie na Prezesa Oddziału. Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki. Tomasz Zwoliński (27 głosów), Robert Szaj (7 głosów). Nowym Prezesem Oddziału Warszawskiego PTMA został Tomasz Zwoliński.
13. Ponieważ Patrycja Chuchla zdecydowała się kandydować do Zarządu Oddziału została ona wycofana ze składu Komisji Skrutacyjnej.
14. W tajnym głosowaniu wybrano członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz przegłosowano, że Sądu Koleżeńskiego przy oddziale nie będzie. Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane będą poprzez Sąd Koleżeński Zarządu Głównego PTMA.
15. W skład Zarządu Oddziału (5 osób zgodnie ze Statutem PTMA) weszli: Danuta Tomaszewska (32 głosy), Maciej Pawłowski (23 głosy), Robert Nowakowski (22 głosy), Krzysztof Szcześniak (22 głosy), Jerzy Krug (21 głosów). Pozostałe osoby z mniejszą ilością głosów nie weszły w skład Zarządu Oddziału: Patrycja Chuchla (19 głosów), Robert Szaj (19 głosów), Sebastian Lewandowski (7 głosów).
16. W skład Komisji Rewizyjnej (3 osoby zgodnie ze Statutem PTMA) weszli: Janusz Wiland (30 głosów), Piotr Misiak (25 głosów), Patrycja Chuchla (24 głosy). Nie wszedł do Komisji Tomasz Krzyt (15 głosów).
17. W skład delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTMA w Puławach 9 kwietnia 2022 roku weszli: Tomasz Zwoliński (29 głosów), Janusz Wiland (29 głosów), Danuta Tomaszewska (26 głosów), Maciej Pawłowski (19 głosów). Delegatami rezerwowymi zostali: Edyta Pilska (10 głosów) i Patrycja Chuchla (7 głosów) Robert Nowakowski (6 głosów).
18. Wolne wnioski zgłoszone przez (kolejność według wypowiedzi):
Janusz Wiland, Tomasz Zwoliński, Piotr Nowak, Lucjan Newelski, Robert Nowakowski
  • Zgłoszenie do Zarządu Głównego PTMA o odznaczenie Danuty Tomaszewskiej oraz Macieja Pawłowskiego Złotą Odznaką Honorową PTMA podczas Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Puławach
  • Większa propagacja Oddziału Warszawskiego w internecie.
  • Zapoznanie i pomoc w rozwiązaniu problemów w obserwatorium astronomicznym w Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.
  • Kontynuacja spotkań w sieci oraz wznowienie po pandemii spotkań osobistych w siedzibie Oddziału Warszawskiego.
  • Dokończenie prac porządkowych w Sekretariacie Oddziału z zachowaniem ostrożności przy usuwaniu jakichkolwiek książek i dokumentów o wartości historycznej dla Oddziału i PTMA.
  • Stworzenie oraz rozbudowa witryn internetowych dla PTMA Warszawa.
  • Uaktualnienie stanu majątkowego Oddziału Warszawskiego
19. O godzinie 22:15, 14 marca 2022 roku zamknięto Walne Zebranie Członków Warszawskiego Oddziału PTMA.